www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Whiplash en de dubbele keuring, hoe zit dat?

U bent opgeroepen voor een herkeuring en vervolgens afgekeurd? Heeft het UWV wel de juiste keuringsmethode toegepast? In vele gevallen valt hier wat op aan te merken.

Het UWV kent vanaf 1 oktober 2004 de interne richtlijn “Intensivering beoordeling arbeidsongeschiktheid WAO/WAZ en Wajong.” Deze richtlijn legaliseert de zogenaamde dubbele keuring bij bepaalde diagnoses. Codes die het UWV hanteert, zijn bijvoorbeeld: whiplash, chronische rugklachten, RSI maar ook bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit. Het betreft een lijst met meer dan 80 diagnoses die zijn samengesteld door het UWV en het Ministerie van SZW.

Als een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige na beoordeling komt tot volledige arbeidsongeschiktheid wanneer hij bijvoorbeeld van mening is dat u geen volledige werkweek of werkdag kunt werken,  dan zal bij de keuring een tweede verzekeringsarts of arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Bij deze procedure gelden de volgende uitgangspunten:

1. De procedure geldt slechts bij moeilijk objectiveerbare aandoeningen (de lijst met 80 diagnosecodes).
2. U krijgt alleen een tweede keuring als: er sprake is van een arbeidsduurbeperking hetzij geen duurzaam benutbare mogelijkheden (GDBM) of volledige medische of arbeidsdeskundige arbeidsongeschiktheid (80-100%).
3. Een andere verzekeringsgeneeskundige voert de tweede keuring uit.
4. Als het de arbeidsdeskundige is die concludeert dat u 80-100% arbeidsongeschikt bent dan voert een andere arbeidsdeskundige de tweede keuring uit.
5. De cliënt wordt hetzij door de arts hetzij door de arbeidsdeskundige verwittigd dat er een tweede keuring zal komen.
6. Geen tweede keuring komt indien de stafverzekeringsarts of de stafarbeidsdeskundige gemotiveerd aangeeft waarom dit niet zinvol is.
7. Bestaat er verschil in uitkomst tussen de 1e en de 2e verzekeringsarts dan moeten beiden samen met de stafarts tot een definitieve conclusie komen.
8. Hetzelfde geldt voor de arbeidsdeskundigen. Als de 1e en 2e arbeidsdeskundige het niet eens zijn dan moeten zij samen met de stafarbeidsdeskundige tot een definitief oordeel komen.

Urenbeperking

Heeft u een urenbeperking en heeft de verzekeringsarts c.q. de arbeidsdeskundige zonder grondige motivering aangegeven dat u weer volledig uw uren kunt gaan werken, dan kunt u in beroep gaan analoog aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 11 mei 2007 (LJN-nummer BA5749). Hierin staat dat het laten vervallen van een urenbeperking, zonder dat er een verbetering is opgetreden in de gezondheidstoestand van de belanghebbende, een deugdelijke motivering vereist.

Omgekeerd geredeneerd

Natuurlijk staat voor de uitkeringsgerechtigde, die afgeschat is, bezwaar en beroep open maar draait u het eens om. Waarom mag het UWV u voor de tweede keer keuren en moet u in bezwaar en beroep terwijl u geen eigen onafhankelijke deskundige mag inbrengen om u voor de tweede keer te keuren. Er is geen onafhankelijke stafarts die het definitief oordeel velt en u bent aldus aan de willekeur van het UWV overgeleverd.
Waarom krijgt niet iedereen die goed is gekeurd ook een tweede keuring? Let op: een tweede keuring krijg je alleen als je tijdens de eerste keuring afgeschat bent en dus nog steeds beperkingen hebt. Bent u dus goed gekeurd in de eerste keuring, dan zou u minimaal het recht dienen te hebben op een tweede keuring en het liefst hierbij gebruik maken van een onafhankelijk deskundige.
Conclusie is dan ook dat de hele richtlijn van het UWV een façade is om mensen af te schatten. Er wordt geen gebruik gemaakt van onafhankelijke artsen of arbeidsdeskundigen en bij een dispuut oordeelt de stafarts of stafarbeidsdeskundige van…..het UWV.
Heeft u een whiplash of ander letsel en wilt u weten wat de gevolgen van uw afschatting zijn voor uw letselschadezaak, bel dan 6 dagen per week tot 21.00 uur op tel: 030-8901346. Het is gratis advies.

Duurzaamheid bij arbeidsongeschiktheid een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Art. 4 van de WIA bepaalt onder lid 2 dat onder 'duurzame arbeid' moet worden verstaan: een medisch stabiele situatie of verslechterende situatie. Tevens wordt onder 'duurzaam' verstaan, zo bepaalt lid 3, een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

De uitspraak van 4 februari 2009 geeft aan wat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onder 'duurzaamheid' verstaat. Uit de uitspraak blijkt, dat de kans op verbetering voldoende moet worden onderbouwd. De inschatting van een kans op herstel in het eerste jaar moet berusten op concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die aan de orde zijn. Het voorhanden zijn van een therapie, zoals bijvoorbeeld EMDR bij een PTSS, mag niet per definitie inhouden dat dan dus op langere termijn een geringe kans op herstel bestaat.  Hier treft u de uitpraak aan. 

 

Auteur:  J. Terlingen