www.victorycs.nl


 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Wat is schade?

We zullen ons beperken tot schade bij een letselschadezaak.

Schade is: alle kosten die u als gevolg van het ongeval heeft moeten maken en al het inkomen welke u misloopt door het ongeval.

Verschillende schadeaspecten

Geen zaak is hetzelfde doordat zo vele aspecten een rol spelen. De slachtoffers hebben verschillende leeftijden, letsels, carrière's e.d. Dit betekent dat het vergelijken van de ene zaak met de andere zaak eigenlijk onmogelijk is. Een whiplashzaak met 4% blijvende invaliditeit betekent in het ene geval een schadevergoeding van tonnen en in een andere zaak is het mogelijk dat de zaak geregeld wordt voor € 50.000,-. Dit brengt met zich mee, dat met name in dit specifieke gedeelte van ons rechtsgebied, zeer veel expertise verwacht mag worden van de belangenbehartiger maar ook van de behandelaar bij de WA-verzekeraar.

Hieronder wordt een poging gedaan u een beeld te geven van een aantal gangbare schadefacetten zonder dat er geprobeerd wordt volledig te zijn. Het geeft u echter een idee van de diverse schadefacetten die een rol kunnen spelen.

"Verlies arbeidsvermogen"
Verlies arbeidsvermogen is de post die ontstaat als het slachtoffer zijn werk niet meer deels of volledig kan uitoefenen.

Expliciet worden hier de woorden "verlies arbeidsvermogen" en niet "verlies inkomen" gebruikt.  De belastingdienst ziet immers verlies inkomen als een bron van inkomen die belast kan worden. De fiscus zou dus op elke schadeuitkering inkomstenbelasting kunnen heffen, waardoor WA-verzekeraars meer geld kwijt zijn.

Waar het om gaat, is de bepaling wat er nu precies met het slachtoffer is gebeurd. Je zou kunnen stellen dat als je slechts zeer tijdelijk niet hebt kunnen werken en je krijgt hier een vergoeding voor, er wel sprake is van compensatie van het verlies aan inkomsten. Echter, omdat de meeste werknemers in loondienst zijn en er derhalve in het eerste jaar nauwelijks sprake zal zijn van verlies aan inkomsten, gaat het niet om deze kleine uitkeringen. Als de bron van het leven beschadigd is, lichaam (fysiek) of geest (psyche), dan kun je stellen dat je met die bron geen inkomsten meer kunt genereren. Er is dan zeer duidelijk geen sprake meer van verlies aan inkomsten, maar van verlies aan arbeidsvermogen. Het betreft hier dus een precair onderscheid. Verzekeraars en de belangenbehartigers spreken dus over "verlies aan arbeidsvermogen". Nu snapt u waarom.

Weet uw belangenbehartiger u het verschil uit te leggen tussen verlies arbeidsvermogen en het verlies aan inkomsten?

Hiermee is nog niet de vraag beantwoord, wat het verlies aan arbeidsvermogen nu precies is. Bij verlies aan arbeidsvermogen maken we onderscheid tussen de verschenen schade en de toekomstige schade. De verschenen schade is redelijk goed te bepalen en vaak overzichtelijk. Het slachtoffer heeft zijn jaaropgaven gekregen of de zelfstandige heeft zijn jaarcijfers. De cijfers van 2-3 jaar voor het ongeval geven een beeld van hetgeen het slachtoffer verdiende en aldus kan bepaald worden wat hij gemiddeld te kort is gekomen. Ook hierbij spelen weer tal van randvariabelen een rol. Denkt u maar eens aan het slachtoffer dat na het ongeval kan doorwerken maar zijn/haar ORT (onregelmatigheidstoeslag) niet krijgt omdat hij/zij niet inzetbaar is voor alle taken/uren. Of aan de zelfstandige met een BV welke zijn/haar loon laat doorbetalen en hierdoor een persoonlijke schuld aan de BV krijgt. Heeft hij/zij wel de juiste afspraken gemaakt waardoor hij/zij straks niet in de problemen komt? Houdt hij/zij dit uitgekeerde salaris wel goed bij op een apart grootboeknummer? In ieder geval is duidelijk, dat door de situatie net vóór het ongeval te vergelijken met die erna, de verschenen schade inzichtelijk kan worden gemaakt.

Weet uw belangenbehartiger welke stappen u als zelfstandige onmiddellijk dient te nemen als u letselschade derft?

Gaat het om de toekomstige schade dan wordt het een stuk lastiger. Immers wat zou het slachtoffer in de toekomst hebben verdiend? Hier dient rekening te worden gehouden met het carrièrepad en vaak is het noodzakelijk dat de werkgever hieromtrent een verklaring afgeeft. Maar hoe zit het dan met de zelfstandige? Hoe om te gaan met iemand die net een paar maanden voor zichzelf is begonnen? U begrijpt dat deze materie zeer complex kan worden. Het is in sommige gevallen verstandig om een actuarieel rekenmeester te vragen hiertoe een levenschaderapport op te stellen. Er zijn diverse gespecialiseerde rekenmeesters welke de post verlies arbeidsvermogen en de pensioenschade inzichtelijk kunnen maken. U treft dan de gekapitaliseerde schade uitgerekend aan, hetgeen betekent dat de rekenmeester tevens rekening heeft gehouden met de sterftekans (dit is de kans dat een ieder van ons morgen komt te overlijden, deze is tevens leeftijdsafhankelijk). De rekenmeester heeft tevens rekening gehouden met de inflatie. De opmaak van een dergelijk rapport is niet altijd noodzakelijk. De kosten ervan zijn behoorlijk en derhalve wordt in de praktijk vaak getracht deze stap te vermijden.

Welke stappen heeft uw belangenbehartiger ondernomen om uw carrièrepad inzichtelijk te krijgen?

Als er al duidelijkheid is ontstaan over het bedrag dat u in de toekomst te kort gaat komen, dan dient nog rekening te worden gehouden met de onzekere variabelen. Denkt u hierbij maar eens aan het antwoord op de vraag of u in de toekomst nog een uitkering in het kader van de WIA/WAO behoudt en of zich in de toekomst niet meer klachten, die oorzakelijk zijn te wijten aan het ongeval, zullen ontwikkelen. Ook kan er een verergering optreden van het huidige letsel door ouderdom of er kunnen complicaties ontstaan van het reeds aanwezige letsel, waardoor u minder moet gaan werken. Ook is het maar de vraag of u met uw beperkingen nog een gelijke kans op de arbeidsmarkt heeft.

De verzekeraar zal met u een discussie aangaan over de bij u aanwezige restcapaciteit, hetgeen er in de praktijk op neerkomt dat hij van mening is dat u met een vergoeding van een x aantal jaren wel in staat moet zijn uw leven weer op te pakken. Zelden vergoedt een verzekeraar de post verlies arbeidsvermogen tot aan uw 65e levensjaar.

Economische kwetsbaarheid (EK)

Aan de orde is de vraag in welke mate het slachtoffer schade derft doordat hij tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt is geweest. Zit hij in de WAO/Ziektewet? Wat is de invloed van de duur van de revalidatie alsmede de huidige situatie op het carrièrepad c.q. de promotiekansen? Wat is de kans voor het slachtoffer om hier nadelige gevolgen van te ondervinden indien hij elders solliciteert?

Dit wordt dus uitgedrukt in economische kwetsbaarheid (EK). Als de aansprakelijkheidsverzekeraar de volledige post verlies arbeidsvermogen betaalt, kan er geen sprake meer zijn van economische kwetsbaarheid. De verzekeraars stellen tevens vaak, dat indien er sprake is van reïntegratie, er geen economische kwetsbaarheid meer aan de orde is. Dit is in vele gevallen niet juist.

Economische kwestbaarheid is een post die door vele belangenbehartigers en verzekeraars gebagatelliseerd wordt. Dit terwijl het slachtoffer langdurige schade heeft opgelopen die wel degelijk zijn positie op de arbeidsmarkt c.q. zijn carrièrepad beinvloedt. In hoeverre heeft uw belangenbehartiger tot op heden dit punt aanhangig gemaakt?

Pensioenschade

Als uw werkgever een deel van uw pensioen betaalde, en door het ongeval komt u zonder werk te zitten dan ontstaat er, indien de polis niet premievrij kan worden voortgezet doordat u arbeidsongeschikt bent geworden, pensioenschade. De voorwaarden hiervoor staan in de polisvoorwaarden. Het is van groot belang dat uw pensioenfonds dus op de hoogte is van uw letsel. Als u zelf in privé de polis betaalde, is er geen schade. Zowel vóór als na het ongeval betaalt u de polis zelf. Mocht de polis dan toch premievrij worden dan moet u opletten omdat de verzekeraar misschien gaat stellen dat u een voordeel heeft  ten opzichte van de situatie zonder ongeval. Dit is niet juist. Het gaat te ver om hierop in te gaan dus belt u maar indien u hierover meer informatie wilt hebben (030-8901346).

Zwarte verdiensten-zwart bijverdienen-zwart inkomen

Mogelijk herkenbaar voor u?

 • Vóór het ongeval verdiende ik zwart bij als kapster
 • Vóór het ongeval verdiende ik bij met klussen
 • Vóór het ongeval monteerde ik computers tegen betaling
 • Vóór het ongeval vlechtte ik haren tegen betaling
 • Vóór het ongeval gaf ik zwart paardrijles
 • etc

Het is duidelijk dat u schade derft als u voor het ongeval zwart bijverdiende maar dit door uw klachten en beperkingen onmogelijk is geworden. De verzekeraar is geen fiscale opsporingsdienst/ belastingdienst, en dient uw schade te vergoeden. Het is echter wel zo dat de verzekeraar uw schade mag belasten. Afhankelijk van uw omzet kunt u wel/niet akkoord gaan met aftrek van de BTW.

Jan verdient € 100,- op zaterdag zwart met het klussen. Hij verdient € 15,- zwart per uur. Zijn vrienden hebben dit ook richting de verzekeraar verklaard en deze is bereid de schade te vergoeden. De verzekeraar zal Jan ongeveer € 9.75 betalen per uur
( € 15,- minus 35% IB).  Het kan ook nog zo zijn dat ze nog eens 19% BTW inhouden en dan krijgt Jan € 8,19.

Uw advocaat of expert moet wel enige moeite doen om uw schade te bewijzen. U zal in vele gevallen van de expert of advocaat horen dat het niet mogelijk is om zwarte schade te verhalen. Het is dan tijd om over te stappen naar Victory Juridisch Advies omdat wij het al met succes hebben gedaan (030-8901346).

Huishoudelijke hulp-PGB-RIO indicatie-thuiszorg

Na een ongeval kan het zo zijn dat u behoefte heeft aan ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp. Deze huishoudelijke hulp kan geleverd worden door vrienden of familie maar ook door derden. De vraag is welke schade u kunt opvoeren doordat u behoefte heeft aan huishoudelijke hulp. De wet geeft aan dat u schadebeperkend dient te zijn. U dient dus eerst uit te zoeken of u via voorzieningen van de gemeente, zoals een persoonsgebonden budget of via het loket WMO een vergoeding voor huishoudelijke hulp kunt krijgen. Verleent uw familie mantelzorg dan kunnen ook deze uren deels worden opgevoerd. De rechter is wel van mening dat een deel van deze schade niet betaald hoeft te worden omdat een extra inspanning van de partner of kinderen mag worden verwacht. Gaat het echter om een duurschade dan is het niet reëel dat de familie non-stop onbetaalde extra mantelzorg verleent.

De Letselschade Raad heeft een nieuwe richtlijn huishoudelijke hulp. U kunt hier het linkje vinden Letselschaderaad huishoudelijke hulp 


Zelfwerkzaamheid

Wat is zelfwerkzaamheid? Zelfwerkzaamheid en letselschade zijn vaak onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Iedereen doet wel iets in en om het huis. Enige voorbeelden maken het voor u gemakkelijker te begrijpen.

Onder zelfwerkzaamheid vallen bijvoorbeeld:

 • Het slachtoffer dat zijn eigen huis niet meer kan verven
 • Het slachtoffer dat zijn huis zelf aan het verbouwen was en dit nu niet meer kan
 • Het slachtoffer dat zijn tuin niet meer kan onderhouden
 • Het slachtoffer dat zijn tuin aan het bestraten was

Kunnen de werkzaamheden even worden uitgesteld omdat het slachtoffer tijdelijke beperkingen kent, dan hoeft de verzekeraar de schade niet te betalen. Echter als de werkzaamheden geen uitstel dulden of als er sprake is van langdurige klachten en beperkingen dan zal de verzekeraar deze kosten moeten betalen.

Het NPP, Nederlands Platform Personenschade, (tegenwoordig de Letselschaderaad) heeft hier tegenwoordig richtlijnen voor opgesteld. Het is niet zo dat deze richtlijnen bindend zijn, maar ze gelden als een leidraad bij het regelen van letselschadezaken. Laat u dus niet misleiden en vraag om een daadwerkelijke berekening van uw zelfwerkzaamheid als u het niet eens bent met het opgevoerde bedrag.

De Letselschade Raad (voorheen NPP) heeft een nieuwe Richtlijn Kilometervergoeding. U kunt hier het linkje vinden Letselschade Raad reiskosten

 

Schade na het ongeluk

Vervoerskosten

Hulpmiddelen

Medicatie, eigen bijdrage

Andere schadefactoren

 • Kosten van een echtscheiding
 • Extra opvang van de kinderen
 • Traumabegeleiding, bijvoorbeeld extra rijles bij angst voor het verkeer
 • Een gemiste kans op een eigen huis
 • Financieringsproblemen door de WAO/WIA/WGA situatie 

Specifiek:

 • Schade bij een whiplash
 • Schade bij een bedrijfsongeval
 • Schade bij een verkeersongeval
 • Schade bij een medische kunstfout
 • Schade door uw advocaat of expert
 • Casco schade, schade aan uw auto

Alles over schade? Surf naar onze zustersite www.schadeposten.nl