www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Buitengerechtelijke kosten: De kosten in en buiten rechte:

Kosten in en buiten rechte:

Het onderstaand artikel is het belangrijkste wetsartikel waarin de toewijzing van kosten in en buiten rechte is bepaald.
Artikel 96 Boek 6 BW luidt als volgt:

1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mag worden verwacht;
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Wat zijn de kosten buiten rechte:

1. De redelijke kosten ter vaststelling van personenschade

In een schadeproces moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van enerzijds een aansprakelijke partij en anderzijds of er ook daadwerkelijk schade is. Dit onder voorbehoud dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft geleid tot die schade. Dit kan materiële schade zijn zoals schade aan een auto, een fiets maar ook een kapotte ruit. De materiële schade bij letsel omvat vele posten. Als voorbeeld noem ik u verlies aan arbeidsvermogen (het gemiste inkomen), huishoudelijke hulp, uw zelfwerkzaamheid, pensioenschade, medicatie, uw eigen bijdrage van de ziektekostenverzekeraar en de kosten van rechtsbijstand. Het smartengeld is de immateriële schadepost.

De kosten die gemaakt moeten worden ter vaststelling van de schade, worden betaald door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Er is wel sprake van een redelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat u niet buitensporig veel kosten mag maken om een in verhouding kleine schade inzichtelijk te maken.

Stel u heeft een verkeersongeval gehad en uw pink gebroken. Uw letsel en schade is zeer beperkt maar toch laat u een rekenkundig bureau inschakelen om uw schade te berekenen. Het bureau brengt een nota uit van € 2500,- voor het rapport , terwijl uw schade en ook de vergoeding die de verzekeraar moet betalen in geen verhouding hiermee staan. De verzekeraar zal deze kosten terecht niet betalen.

Hetzelfde voorbeeld als net maar nu heeft u een flinke whiplash. Uw zaak loopt al 5 jaar en er is sprake van een medische eindtoestand. U bent uw baan kwijt en loopt in de Wia. Uw expert wil graag uw zaak gaan regelen en acht het verstandig om een rekenrapport op te laten stellen. De verzekeraar weigert dit en toch laat uw expert dit rapport maken. De omvang van uw schade overtreft gemakkelijk de € 100.000,-. Het is reëel dat u een rekenrapport laat maken en dat de verzekeraar dit betaalt. Het is natuurlijk de kunst om e.e.a. in overleg met de verzekeraar te doen zodat deze ook gebonden is aan de conclusies van het rapport. Anders kan hij zeggen dat het een eenzijdig rapport is, hij er niet in gemengd is en daardoor de omvang van de schade zal betwisten.

Onder de kosten ter vaststelling van de schade zullen voornamelijk de kosten vallen van de verschillende experts zoals medici, rekenkundigen, uw advocaat of letselschade-expert e.d. Ook reiskosten en uitgaven die gedaan zijn ter vaststelling van de schade komen voor vergoeding in aanmerking.

2. De kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid

Soms is het niet duidelijk dat iemand de dader is. Stel dat bij een botsing verschillende auto’s betrokken zijn. De kosten van een deskundige, zoals een verkeersongevallenanalist, kunnen dan als buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid worden opgevoerd. Kunnen de totale kosten van dit onderzoek dan wel aan die dader worden toegerekend ervan uitgaande dat deze bijvoorbeeld maar voor 25% verantwoordelijk is voor de schade? Indien bepaalde schadeposten niet aan de dader kunnen worden toegerekend, heeft u ook geen vordering met betrekking tot de gemaakte kosten. Het is dus oppassen met het maken van kosten indien de bepaling van de aansprakelijkheid moeizaam verloopt. Dreigt er een reëel stuk eigen schuld van uw zijde, dan zal een deel van uw kosten niet worden betaald en dus ook niet van uw belangenbehartiger.

Eigen schuld

In het algemeen mag worden gesteld dat ook bij de toewijzing van de kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid een deel eigen schuld zal leiden tot het zelf dragen van een deel van de kosten. Art. 6:101 BW heeft ook die intentie. Het gaat immers om de redelijke kosten ter vaststelling van de schade. Is het redelijk dat alle kosten betaald worden door een verzekeraar, als diegene die deze kosten claimt, voor een groot deel zelf verantwoordelijk is geweest voor het veroorzaken van het ongeval? Nee dus. (uitzonderingen daargelaten).

3. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

U heeft ter behartiging van uw zaak een letselschade expert in de arm genomen of bijvoorbeeld een advocaat. Deze zal zijn kosten geheel kunnen verhalen op de aansprakelijke partij als er 100% aansprakelijkheid is en de omvang van zijn kosten in een redelijke verhouding staan tot het verhaalde bedrag voor het slachtoffer. Dit is de kern van art. 6:96 lid 2 BW en van zeer groot belang voor letselschadeslachtoffers.

Het is dus volstrekt onnodig om een no cure no pay contract te sluiten of uw advocaat zekerheid te geven met betrekking tot het betalen van zijn rekening als de aansprakelijkheid in uw zaak rond is, er behoorlijk wat schade is en er causaal verband bestaat tussen het ongeval en uw klachten.

Zie checklist buitengerechtelijke kosten voor advies over de wijze waarop u met uw advocaat of letselschadespecialist afspraken kunt maken.

Reeds vóór het invoeren van het NBW (Nieuw Burgerlijk Wetboek) had de Hoge Raad in het arrest van 3 april 1987 (NJ 1988, 275) al besloten dat de kosten van buitengerechtelijke rechtshulp kunnen behoren tot de te vergoeden schade. Een overweging uit het arrest van toen:

“Wie ten gevolge van een ander onrechtmatige schade lijdt, zal bij het vaststellen en begroten daarvan, alsmede bij zijn pogingen in der minne vergoeding te krijgen niet zelden behoefte hebben zich, gezien de moeilijke feiten en juridische vragen die zich daarbij kunnen voortdoen, door een of meer deskundigen te doen bijstaan, vooral als ook aan de zijde van de aansprakelijke deskundigen optreden. Voor zover de  benadeelde in de gegeven omstandigheden redelijk handelde door zich van deskundige bijstand te voorzien, behoort de aansprakelijke de daaraan verbonden kosten, voor zover deze redelijk zijn, te dragen, want het is zijn onrechtmatige daad die tot het maken daarvan heeft geleid….”

Wat zijn dan redelijke kosten?

De visie van de verzekeraar en de advocaat/belangenbehartiger lopen hier nogal eens uiteen. Beide partijen zijn van mening dat zij gelijk hebben en komen met een veelvoud aan argumenten ter ondersteuning hiervan. Het slachtoffer wordt bij deze discussie niet betrokken maar is er wel vaak de dupe van. Immers wat is een redelijk honorarium in verhouding tot de omvang van de schade, het letsel en de investering in tijd en geld van de expert?

Mogelijke argumenten van de verzekeraar t.a.v. de nota/handelingen van de advocaat/de expert:

• U hanteert een onredelijk hoog uurtarief.
• U bent geen expert op het gebied van de letselschade.
• Uw assistente schrijft op voltarief.
• U schrijft teveel tijd voor de verschillende (simpele) handelingen.
• De omvang van de schade staat in geen verhouding met uw nota.
• De materie was niet complex.
• U schrijft teveel uren dossierstudie.
• Er is sprake van eigen schuld dus dat gedeelte van de kosten hoef ik u niet te betalen.
• U hanteert een standaard tijdseenheid van 15 minuten per handeling.
• Er is geen discussie over de schade dus waarom wilt u dan een actuaris inschakelen? Dit geeft onnodige kosten.
• Waarom wilt u de klant alweer bezoeken?  Een huisbezoek is niet aan de orde (kost veel geld).
• No cure no pay, dus wij hoeven u maar (als voorbeeld) 15% exclusief BTW van het verhaalde schadebedrag te betalen. Immers dat is de schade van het slachtoffer.

De tegenargumenten van de advocaat of uw letselschade expert zijn dan:

• Inschakeling van de expert was noodzakelijk gezien de complexiteit van de materie.
• De aard van de schade en de aard van de werkzaamheden maakten inschakeling noodzakelijk.
• Besprekingen moesten worden gevoerd zowel op kantoor als bij cliënten thuis. Reiskosten zijn dus evident.
• Er was een noodzaak tot het maken van actuariële berekeningen en het inschakelen van de medisch adviseur. 
• De complexiteit c.q. het verweer zoals door de wederpartij werd gevoerd maakte bestudering van de jurisprudentie noodzakelijk. 
• Natuurlijk is mijn nota hoger. Als belangenbehartiger heb je intensief contact met je slachtoffer.

Op dit moment zijn er door een aantal verzekeraars convenanten gesloten met letselschadebureau's. Op basis van deze convenanten ontvangen de bureau's een vaststaand percentage van het verhaalde bedrag aan vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Informatie over het rechtsbijstandsconvenant voor rechtsbijstandsverzekeraars of letselschadekantoren kunt u vinden op de PIV site. Ga dan naar www.stichtingpiv.nl onder het kopje PIV-overeenkomst BGK

Meer uitleg over beloning op uurbasis of no cure no pay vindt u onder het kopje: Is dit bedrog of eerlijk zaken doen?

Wat is eigen schuld?

Mocht u voor een deel zelf schuld hebben in uw zaak dan is het mogelijk dat er sprake is van een percentage eigen schuld. Art. 6: 101 BW geeft aan dat 
1.
    Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingspichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

2.
    Betreft de vergoedingsplicht schade, toegebracht aan een zaak die een derde voor de benadeelde in zijn macht had, dan worden bij toepassing van het vorige lid omstandigheden die aan de derde toegerekend kunnen worden, toegerekend aan de benadeelde.

Waar moet u dan op letten?

Als er een percentage eigen schuld van toepassing is in uw zaak dan dient u er rekening mee te houden dat dit percentage eigen schuld de volgende consequenties heeft. We gaan in ons voorbeeld uit van een percentage eigen schuld van 25% omdat u bijvoorbeeld de autogordel niet gedragen heeft.

Wat betekent een percentage eigen schuld?

U krijgt 25% van uw verschenen en toekomstige schade niet betaald.
De nota van uw belangenbehartiger, of dit nu een advocaat is of een letselschade expert zal voor 25% niet worden betaald.

En wat dan?

U kunt uw zaak op no cure no pay onderbrengen of zelf garant staan voor de uren die niet betaald zullen worden. U kunt natuurlijk zelf ook onderhandelen. Een advocaat of expert wil uw zaak graag hebben en zal vaak ook genoegen nemen met een lager uurtarief. Zorg ervoor dat u niet zomaar een contract op basis van no cure no pay aangaat. Met name in het begin is het slachtoffer zeer onzeker over zijn eigen zaak. Hij weet totaal niet waar hij aan toe is en dan is het zeer gemakkelijk om een slachtoffer op no cure no pay basis in te boeken. U kunt dan ook, als uw zaak eenmaal loopt, uw expert vragen om uw zaak om te zetten op uurbasis zonder garantiestelling als er geen risico meer in uw zaak zit. U zult dan merken of uw belangenbehartiger het daadwerkelijk goed met u voorheeft of niet.

Vorderingen van anderen?

Buiten het slachtoffer om hebben ook derden een claim op de aansprakelijkheidsverzekeraar. Zo kunt u zich voorstellen dat uw werkgever ook het doorbetaalde loon tijdens uw arbeidsongeschiktheid terug wil hebben. Deze claim valt onder art. 6:107a BW. Ook het UWV en de ziektekostenverzekeraar willen eventuele kosten en/of uitkeringen graag terug. Het kan dus voorkomen dat vier verschillende partijen een claim hebben lopen bij de verzekeraar over hetzelfde ongeluk. Dit verklaart ook het belang welke een verzekeraar heeft bij het afhouden/afwijzen van een claim, aangezien bij het erkennen van de aansprakelijkheid niet alleen het slachtoffer zijn schade vergoed wil hebben, maar meer partijen.

Heeft u vragen bel dan gerust op tel.nr. 030-8901346