www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

bert pals.jpg

Victory verwelkomt dr. L.H. Pals als adviseur/directeur honorair

Dr. L.H. Pals kan onbetwist als de “éminence grise“ van het letselschadevak worden beschouwd. Hij is o.a. de oprichter van de Pals Groep, die hij 14 jaar geleden moest verlaten wegens een intern conflict over de wijze waarop met de belangen van cliënten diende te worden omgegaan. Volgens de heer Pals diende- en dient - het belang van het slachtoffer te allen tijde gesteld te worden boven het financiële belang van het de rechtshulpverlener, terwijl zijn compagnons daar genuanceerder over dachten.

Hij heeft door zijn vele wetenschappelijke publicaties, waaronder zijn proefschrift en gevoerde processen, het schaderegelingsysteem evident ten voordele van het ongevalslachtoffer veranderd en deze in zijn strijd met de aansprakelijke assuradeur een aanzienlijk betere positie gegeven. Hij adviseert diverse voor slachtoffers optredende advocaten en is de oprichter van het Instituut voor Berekening Letselschade (IVBL) voor welke instelling hij onder meer op basis van de rechtspraak diverse ten voordele van het slachtoffer werkende berekeningsystemen heeft ontwikkeld.

Waarom blijft U in het vak actief in plaats van een welverdiend pensioen te gaan genieten?

Als ik de overtuiging zou hebben dat het met de belangenbehartiging van slachtoffers in Nederland redelijk tot goed zou zijn gesteld zou ik zeker de neiging hebben gehad mij niet meer in de frontlinie van de letselschaderegeling op te stellen. Op grond van mij bekend geworden feiten krijg ik echter de stellige indruk dat verzekeraars op subtiele wijze bezig zijn ten nadele van de slachtoffers de letselschaderegeling naar hun hand te zetten. Een belangrijk aspect voor mij om door te gaan is, dat ik tot voor kort niemand uit het vak ben tegengekomen die mijn functie als  luis in de pels van verzekeraars wil of kan overnemen.

En nu bent U bereid Victory te gaan helpen?

Dat komt omdat ik in Jeroen Terlingen van Victory die persoon heb ontmoet. Mij is gebleken dat hij  over de wijze waarop vandaag de dag door de in de markt werkzaam zijnde partijen met de belangen van ongevalslachtoffers  wordt omgesprongen exact dezelfde opvattingen heeft als ik. Met name zijn wij het eens over het feit dat een belangenbehartiger zich volledig moet focussen op het belang van zijn cliënt en zijn eigen honorarium daaraan zonodig ondergeschikt moet maken.  De combinatie oud / jong, kennis / praktijkervaring moet naar mijn overtuiging samenwerking tussen Jeroen Terlingen en mij succesvol maken. Waar ik in het verleden nogal eens te rigoureus ben opgetreden kan die ervaring mij helpen bij het coachen van de heer Terlingen, die ook wel eens de neiging heeft (te) kort door de bocht te gaan ten behoeve van zijn cliënt .

Oké, maar wat wilt U samen met de heer Terlingen bereiken?

Wij hebben beiden een wellicht wat utopische visie over de wijze waarop anno 2009 in Nederland letselschaden geregeld zouden moeten worden. De  eerste voorwaarde daarvoor is dat een rechtshulpverlener naast een gerechtvaardigd honorarium geen belang mag hebben bij de wijze waarop een schaderegeling tot stand komt  en evenmin bij de hoogte van het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Dat betekent dat bij vaststaande aansprakelijkheid een no cure no pay regeling niet alleen niet nodig is, maar bij onjuiste voorlichting aan de cliënt ook wanprestatie kan betekenen. Een gemotiveerd uurloon, waarin alle bedrijfskosten en winst van het bedrijf zijn verwerkt, moet voldoende zijn om optimale rechtshulp te verlenen. Dat is gebaseerd op art.96 BW,waarin onder meer staat opgenomen dat de redelijke kosten voor het vaststellen en verhalen van de schade door de w.a. verzekeraar dienen te worden vergoed.

Alleen wanneer de aansprakelijkheid niet vaststaat, er een causaliteitsdiscussie speelt of wanneer over de hoogte van de claim zal moeten worden geprocedeerd is er ruimte voor een no cure no pay overeenkomst, waarin dan wel het proces risico moet zijn opgenomen. Om deze reden en omdat de letselschademarkt zich op geen manier blijkt te reguleren, staat ons een non profit organisatie voor ogen. Daarbij kunnen ongevalslachtoffers hun zaak professioneel laten behandelen, zonder dat hen dat meer kost dan door de verzekeraar aan rechtsbijstandskosten worden vergoed.

Ook willen wij ons sterk maken voor een eigen Keurmerk Letselschade zodat het kaf van het koren kan worden gescheiden. Dat is van veel belang om dat de zoekmachine Google geen keurmerk hanteert en aldus de partij die het meeste voor de hoogste plaats op de “ranglijst” betaalt een grote voorsprong in  de acquisitie van opdrachten geeft. De site biedt de belangenbehartiger t.z.t. de mogelijkheid zijn contracten online te zetten waardoor toetsing mogelijk is.

Waarom is deze non profit stichting nog niet opgestart?

Een dergelijk initiatief vergt een gedegen voorbereiding en financiering. Voor de financiering van de aanloopfase is inmiddels een budget ter beschikking gesteld. Vervolgens zal  de winstopslag, van de door verzekeraars vergoede rechtsbijstandskosten, daaraan worden toegevoegd. Over deze aspecten zijn wij met meerdere geïnteresseerden in gesprek.

Dus we gaan nog wat van U horen?

Het project waar ik mijn energie in zal steken is volstrekt uniek en kan /zal de letselschaderegeling in Nederland omvormen tot een ten voordele van slachtoffers en assuradeuren werkend systeem dat de huidige graai en bonus cultuur aan de zijde van rechtshulpverleners uitbant. Het is daarvoor nog een lange weg te gaan en ik hoop daarvoor op steun van belanghebbende partijen.