www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Vragen uit de praktijk

Ontslagvergunning niet afgegeven

AMSTERDAM - 3 maanden gelden is door mijn werkgever ontslag voor mij aangevraagd op bedrijfseconomische grond. Na mijn bezwaar werd half juli bekend dat dit verzoek van mijn werkgever niet zou worden ingewilligd door het UWV.

De werkgever heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij zich houdt aan het afspiegelingsbeginsel. Dat bepaalde functies niet uitwisselbaar zijn. als gevolg hiervan heeft mijn werkgever mij een vaststellingsovereenkomst voorgelegd met een vergoeding volgens de "nieuwe" kantonrechtersformule. Ik vraag me af hoe een kantonrechter omgaat met het oordeel van het UWV. Legt hij dit zomaar terzijde om eigen oordeel te vormen of zal hij dit zeer zwaar laten meewegen? Uw werkgever heeft via het UWV Werkbedrijf te horen gekregen dat de gevraagde ontslagvergunning niet afgegeven wordt omdat er twijfels zijn of uw werkgever zich wel aan het zogenaamde afspiegelingsbeginsel heeft gehouden. Dit beginsel bepaalt aan de hand van de leeftijd en het aantal dienstjaren van elke werknemer met een zogenaamde uitwisselbare functie, wie er wel en niet voor ontslag moet worden voorgedragen.

De afwijzing van de ontslagvergunning betekent in feite dat uw werkgever uw dienstverband in stand moet laten. In de praktijk komt het echter vaker voor dat de werkgever toch blijft aandringen op het ontslag van de werknemer. De werkgever heeft dan twee opties. Of hij moet proberen om met uw overeenstemming te bereiken over een beëindiging van uw dienstverband met wederzijds goedvinden, of hij zal de kantonrechter moeten verzoeken om uw arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden.

Om met dat laatste te beginnen: de kantonrechter zal zeker kritisch tegenover de ontslagaanvraag van uw werkgever staan. Immers, het UWV Werkbedrijf heeft zich al eerder over de ontslagaanvraag gebogen en is tot het oordeel gekomen dat de aanvraag afgewezen moet worden. Als de werkgever geen nieuwe feiten of omstandigheden kan aandragen, is de kans groot dat ook de kantonrechter tot een afwijzing van de ontslagaanvraag komt. Ook zou de kantonrechter kunnen besluiten om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar dan onder toekenning van een forse ontslagvergoeding. Het ligt dan voor de hand dat deze ontslagvergoeding hoger ligt dan de veel gehanteerde neutrale ontslagvergoeding op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule.

De gang naar de kantonrechter is dus vooral voor uw werkgever onzeker en mogelijk kostbaar. Op zich is het dus niet verwonderlijk dat uw werkgever in eerste instantie probeert om buiten de rechter om in overleg met u tot overeenstemming te komen over een beëindiging van uw dienstverband. Hoewel ik uiteraard de details van uw zaak niet ken, zou ik menen dat u van uw werkgever mag verwachten dat hij u een ontslagvergoeding aanbiedt die hoger ligt dan de neutrale kantonrechtersformule. De exacte hoogte hangt af van de omstandigheden van uw geval waaronder de lengte van uw dienstverband en de financiële positie van uw werkgever. Ik raad u dan ook aan om de door uw werkgever opgestelde concept-vaststellingsovereenkomst door een arbeidsrechtspecialist te laten controleren.

 

Bron: De telegraaf over geld. 3-8-2009

De Patiëntenkaart

In welke mate heeft iemand die van een ander een grote vergoeding wil krijgen in het kader van een letselschadeclaim nog recht op privacy bescherming? We zitten in het vechtveld van de "groene kaart". De situatie na ongeval dient afgezet te worden ten opzichte van de situatie ware het ongeval niet gebeurd. Zijn er factoren die ervoor zorgen dat de schade niet meer in zodanig verband staat met het ongeval dat deze op grond van de redelijke toerekening ex.art. 6:98 BW door de verzekeraar moet worden betaald? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de taxichauffeur welke een whiplash oploopt doch al voor het ongeval gezichtsproblemen had. Jaren na het ongeval verergert dit probleem en kan hij niet meer zien. De stelling is dan, dat ook zonder ongeval het slachtoffer zijn baan als taxichauffeur niet meer had kunnen uitoefenen. De vraag is in hoeverre de verzekeraar op basis van vage vermoedens uw medische voorgeschiedenis mag opvragen.